Willy Wortel technieklokaal

Waarom geven we techniek op De Meent?

Met behulp van techniek op school willen we leerlingen het besef meegeven van het belang van techniek in onze moderne samenleving. Techniekonderwijs geeft de kinderen inzicht in het functioneren van de dingen om hen heen, en leert hen bovendien theoretische en praktische vaardigheden op het gebied van techniek.

Naast de theoretische kant van techniek willen we leerlingen ook laten ondervinden wat techniek is. Dit doen we door met probleemstellingen aan de slag te laten gaan. De probleemstellingen komen uit de methode Leskracht en uit externe bronnen, o.a. verzameld via websites.

Naast het veelal cognitief ingerichte onderwijs doet techniek een beroep op praktische vaardigheden van leerlingen. Voor dat deel van de leerlingen dat vooral praktisch ingesteld is, zal techniek stimulerend werken, omdat zij aangesproken worden op hun competentie.

Techniek kan ook stimulerend werken voor de studie- en beroepskeuze van leerlingen. We proberen middels technieklessen en excursies leerlingen meer inzicht te geven in de keuzemogelijkheden voor hun vervolgonderwijs.

Hoe doen we dat?

Dit willen we bewerkstelligen door:

 • Het volgen van de methode Leskracht.
 • Daarnaast wordt de techniek set van Heutink gebruikt met de bijbehorende werkbladen en ook de ‘losse’ techniek- en handvaardigheid lessen die in de groepen worden gegeven.
 • M.b.v. excursies laten we leerlingen zien hoe techniek in de praktijk de mens dient.
 • D.m.v. kant en klare proeven over diverse onderwerpen binnen de domeinen natuurkunde, biologie en chemie leren de kinderen de basisvaardigheden die nodig zijn voor het doen van eigen onderzoekjes.
 • We stimuleren het Onderzoekend en Ontwerpend leren. O.a. door het gebruiken van onze Uitvinderij voor het doen van eigen onderzoekjes, uitgaande van de belangstelling van de kinderen zelf.

Tijdens praktische lessen wordt er gewerkt volgens het ontwerpcyclusmodel: Ontwerpen, bouwen, testen, evalueren en verbeteren.

Leerlingen worden gestimuleerd zelf tot technische oplossingen te komen, en mogen deze in kleine groepjes uitwerken en presenteren/tentoonstellen. Hiermee maken we leerlingen verantwoordelijk voor hun eigen werk en laten we ze hun ervaringen m.b.t. techniek ook delen met anderen.

Tijdens techniekactiviteiten stimuleren wij een wisselwerking tussen denken en doen; leerlingen zetten een bepaald idee op en werken dit praktisch uit.

Ook leren de kinderen zo gaandeweg om te gaan met materialen en gereedschappen.

Wat is onderzoekend en ontwerpend leren?

Onderzoekend en Ontwerpend (OOL) komt uit het wetenschap- & techniek onderwijs. Het geeft leerlingen de ruimte om creatief met hun eigen kennis om te gaan, er is niet één vaste oplossing of uitkomst. Dit is wezenlijk anders dan bij reguliere lesstof, waarbij veelal gewerkt wordt vanuit een gesloten instructieprincipe. Leerlingen verdiepen zich als onderzoeker of ontwerper vanuit hun eigen vragen in een onderwerp.

Hiermee is OOL bij uitstek geschikt voor het stimuleren van 21e eeuwse competenties als creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken en samenwerken.

De stappen van onderzoekend en ontwerpend leren:

Onderzoekend en ontwerpend leren verloopt volgens een gestructureerd stappenplan dat zich herhaalt. Hierbij lijken de stappen voor ‘onderzoeken’ en ‘ontwerpen’ erg op elkaar met het belangrijkste verschil dat:

   • Bij onderzoekend leren het antwoord op een vraag wordt gezocht.
   • Bij ontwerpend leren een oplossing voor een probleem of behoefte wordt gezocht d.m.v. het ontwerpen en maken van een technisch werkstuk of een proefopstelling
   • Hieronder wordt ons stappenplan voor zowel het onderzoekend leren als het ontwerpend leren uiteengezet. We omschrijven bij elke stap wat er moet gebeuren en hoe we daarbij helpen.

Hoe wij onderzoekend leren:

 1. Introductie: Wat gaan we onderzoeken? Wat is onze vraag? Dit is de aftrap van het onderzoek. Om de vaart er flink in te krijgen introduceren we het onderwerp met media die tot de verbeelding spreken; videoclips, animaties e.d.
 2. Verkennen: Ook wel de aanmodder-fase genoemd. Hierin verkennen we de volle breedte van het onderwerp. Om de klas een beetje op weg te helpen hebben we voor deze fase verschillende werkvormen, materialen en inspiratiebronnen.
 3. Onderzoek opzetten: Het maken van een plan voor het doen van onderzoek. Het resultaat van het onderzoek is hier sterk van afhankelijk. Daarom helpen we bij het stellen van goede (onderzoekbare) vragen en het maken van een onderzoeksplan.
 4. Onderzoek uitvoeren: Eindelijk aan de slag… Om alle bevindingen netjes vast te leggen kun je eigen foto’s en aantekeningen toevoegen.
 5. Concluderen: Wat is het antwoord op onze vraag? Maar bovenal wat ging er goed aan ons onderzoek en wat kan beter?
 6. Presenteren: De lakmoesproef voor het onderzoek. Presenteer aan de rest van de klas en kijk of je alle kritische vragen kunt beantwoorden.

Hoe wij ontwerpend leren:

 1. Probleem verkennen: We starten vanuit een probleem of behoefte. Om dit zo concreet mogelijk te maken introduceren we het probleem of de behoefte met media die tot de verbeelding spreken.
 2. Ideeën verzinnen en selecteren: Erg leuk om te doen want er zijn vaak meerdere oplossingen voor één probleem. Het selecteren van het beste idee kan daarom des te moeilijker zijn. Om van alle losse ideeën één geheel te maken, helpen we bij het maken van keuzes.
 3. Concepten uitwerken: Een goed idee kan in de praktijk heel anders uitpakken. Er zijn korte proefjes die gedaan kunnen worden om in het klein te kijken welk concept het beste werkt en kan worden uitgevoerd. De proefjes en de resultaten leg je vast met je eigen foto’s en aantekeningen.
 4. Prototype maken: Nu gaan we in het echt aan de gang. Heb je aan alles gedacht? Wij helpen bij het maken van een werkplan.
 5. Testen en optimaliseren: Is het ontwerp een oplossing voor het probleem of de behoefte? Zo nee, wat is er eventueel nog nodig om het dit wel te laten zijn?
 6. Presenteren: Laat je ontwerp aan de rest van de klas zien en kijk of je alle kritische vragen kunt beantwoorden.