Leerlingenraad

 

De leerlingenraad heeft als doel om;

 • de betrokkenheid van de leerlingen te vergroten
 • de verantwoordelijkheid voor schoolse zaken te bevorderen
 • de leerlingen laten ondervinden wat realistisch en haalbaar is
 • aan te geven dat leerlingen een eigen stem hebben binnen de school, zodat ze weten dat ze mee tellen
 • de leerlingen spelenderwijs kennis te laten maken met democratische beginselen
 • bevorderen van actief burgerschap

Hoe is de organisatie van de leerlingenraad?

Uit de groepen 4 t/m 8 wordt één vertegenwoordiger gekozen; ieder jaar worden er rond september / oktober verkiezingen gehouden (totaal 5 leden). Voor de verkiezingen leggen de leerkrachten de groepen uit wat een leerlingenraad is, wat er van leden verwacht wordt en hoe de verkiezingen verlopen.

Vervolgens kunnen leerlingen aangeven zich verkiesbaar te willen stellen voor de leerlingenraad. Er worden per groep stembiljetten gemaakt.

In elke groep wordt één leerling gekozen die namens de groep het woord zal voeren in de leerlingenraad.

De leerlingenraad komt 6 keer per jaar bij elkaar onder schooltijd (1x per 6 weken) Bij elke vergadering is de locatieleider als adviseur/begeleider/vraagbaak aanwezig. De leden van de leerlingenraad lichten de besluiten van de leerlingenraad toe in hun eigen klas aan de hand van het verslag dat wordt opgesteld door de notulant.

De leerlingen blijven een heel schooljaar in de leerlingenraad.

Waarover kan een leerlingenraad vergaderen?

 • De leerlingenraad neemt ideeën mee vanuit de klas; in elke groep vindt voorafgaand aan een vergadering van de leerlingenraad, een klassenvergadering plaats
 • Leden van de leerlingenraad worden aangesproken
 • Leden van de leerlingenraad komen zelf met ideeën
 • Het team kan bespreekpunten inbrengen

Voorbeelden:

 • Het gebruik en de inrichting van de toiletten
 • Bevindingen bij het gebruik van lesmethodes
 • Adviseren bij allerhande festiviteiten

Wanneer en waar vergadert de leerlingenraad?

30 minuten onder schooltijd in de personeelsruimte op een nader te bepalen dag (zie jaarkalender).

Hoe is het kiesreglement?

Elk schooljaar worden in september/ oktober nieuwe verkiezingen gehouden. Tijdens deze verkiezingen worden uit de groepen  4, 5, 6, 7en 8 één leerlingen verkozen die gedurende het gehele schooljaar zullen zetelen in de leerlingenraad. De kiesplicht geldt voor elke leerling uit groep 4 t/m 8. De kandidaten worden per groep op een stembiljet geplaatst. Om geldig te stemmen mag op elke stembrief slechts één kandidaat aangeduid worden. Leerkrachten mogen niet deelnemen aan de stemming