Ouderbetrokkenheid

Als school kunnen we niet zonder de ouders. We vinden het belangrijk om samen met de ouders het beste te kunnen bieden voor de kinderen.

Dat betekent dat we voor het meedenken en overleggen een grote plaats inruimen in onze school. Meedenken in de medezeggenschapsraad of in de oudercommissie is één vorm.

Daarnaast is er natuurlijk het overleg over de ontwikkeling van uw kind(eren). Wat heeft uw kind nodig om zo goed mogelijk te kunnen leren en wat is ieders rol hierbij?

Informatieavond
Jaarlijks vindt een informatieavond plaats waarin alle ouders van een groep informatie krijgen over het programma, de leermiddelen en de activiteiten van de groep voor dat schooljaar.

Overleg over rapporten en vervolgonderwijs
Alle leerlingen krijgen 2 keer per jaar een rapport. In het jaarrooster staat aangegeven op welke data uw kind een rapport mee naar huis krijgt. De ouders worden uitgenodigd om dit rapport met de leerkracht te komen bespreken tijdens een 10-minutengesprek.

Ouderavond
Aan het begin van het nieuwe schooljaar wordt ook de Algemene Ouderavond ingepland. Alle ouders worden hiervoor uitgenodigd. Gedurende deze avond wordt een overzicht gegeven van de activiteiten van het afgelopen jaar en wordt verantwoording afgelegd over hoe de ouderbijdrage is besteed. Vaak is er dan ook nog een speciaal onderdeel, bijvoorbeeld een gastspreker die een bepaald thema behandelt. In verband met de corona maatregelen zal deze avond komen te vervallen. Vanaf begin oktober zal op de website het jaarverslag van de MR en OC te lezen zijn.

Nieuwsbrief
Elke maand krijgen alle ouders de nieuwsbrief van OBS De Meent per e-mail toegestuurd. In deze nieuwsbrief staat actuele informatie met betrekking tot de school. Deze nieuwsbrief is ook te lezen op de website https://basisschooldemeent.nl/nieuwsbrieven/

Persoonlijke gesprekken op school
Behalve de 10-minutengesprekken naar aanleiding van een rapport is het ook mogelijk om de leerkracht of directie tussendoor te spreken. De ouders kunnen voor een vraag of opmerking (liefst) na schooltijd binnenlopen. Voor schooltijd staan de leerkrachten van de groepen 3 t/m 8 op het schoolplein zodat er dan ook voor de ouders gelegenheid is om een vraag te stellen of een mededeling te doen. Wanneer u een wat langer gesprek wilt voeren, adviseren wij u om een afspraak te maken. Ook kan het voorkomen dat de school (een) ouder(s) uitnodigt om een bepaalde problematiek te bespreken.

Projecten / feesten
Er worden schoolbreed projecten uitgevoerd, zoals een project rondom de kinderboekenweek, het kraanwaterproject en een techniekproject. Vaak wordt een project afgesloten met een tentoonstelling waarbij de ouders uitgenodigd worden om de werkstukken te bekijken. We zijn telkens weer blij verrast dat er zoveel ouders, opa’s en oma’s de tijd kunnen vrij maken om te komen kijken!

Gesprekken met ouders

pdf Gesprekken met ouders