MR

Wat is de MR?
De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. De MR overlegt hiervoor met de schoolleider over belangrijke, beleidsmatige schoolzaken.

De MR heeft twee soorten rechten:
Instemmingsrecht: elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals bv. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, het schoolreglement, beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Dit geldt o.a. voor: besteding van onderwijsgeld, vaststellen van vakanties en vrije dagen, groepsverdelingen en personele inzet, taakverdeling binnen de schoolleiding, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

De medezeggenschapsraad van onze school komt diverse keren per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle belangstellenden worden bijgewoond. Eenmaal per jaar doet de MR verslag van zijn activiteiten van het afgelopen schooljaar.

De leden van de MR schooljaar 2021-2022
De MR heeft 4 leden, twee namens de ouders en twee namens de leerkrachten. De oudergeleding van de MR neemt minimaal 2 jaar zitting en wordt gekozen uit en door ouders van ingeschreven leerlingen. De personeelsgeleding MR bestaat uit aangestelde leerkrachten.

Leerkrachtgeleding:
Karlijn de Noord (leerkracht groep 4/5/6)
Karin Witteman (leerkracht groep 1/2/3 en 4/5/6)

Oudergeleding:
Rob Gresnigt (vader Robin groep 7 en Kim groep 4)
Tessa Scheick (moeder Iwan groep 7 en Phileine groep 6)

De oudergeleding van de MR is de spreekbuis van de ouders. Je kunt altijd bij hen terecht met vragen en/of problemen. Dit kan zowel persoonlijk als via de mail: mr.demeent@basisburen.nl

Notulen

MR notulen 30-11-2021

MR notulen 19-04-2021

MR notulen 15-02-2021


Jaarverslagen

Jaarverslag 2020-2021

Jaarverslag 2019-2020