MR

De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) verplicht elke basisschool om een Medezeggenschapsraad (MR) te hebben. De MR is wat de naam zelf al zegt: een orgaan voor medezeggenschap, voor inspraak.
De MR denkt positief kritisch mee met het beleid en besluitvorming binnen de school, neemt een standpunt in en geeft (gevraagd en ongevraagd) advies. De MR overlegt hiervoor met de schoolleider over belangrijke, beleidsmatige schoolzaken.

De MR heeft twee soorten rechten:
Instemmingsrecht: elke geleding heeft instemmingsrecht over die zaken die voor haar van wezenlijk belang zijn, zoals bv. verandering van de onderwijskundige doelstellingen van de school, het schoolplan, het schoolreglement, beleid ten aanzien van veiligheid-, gezondheid- en welzijn.
Adviesrecht: het schoolbestuur en de directie moeten in een aantal gevallen advies vragen over hun plannen met de school. Dit geldt o.a. voor: besteding van onderwijsgeld, vaststellen van vakanties en vrije dagen, groepsverdelingen en personele inzet, taakverdeling binnen de schoolleiding, belangrijke verbouwingen of onderhoud van de school

De medezeggenschapsraad van onze school komt diverse keren per jaar bij elkaar. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunnen door alle belangstellenden worden bijgewoond. Eenmaal per jaar doet de MR verslag van zijn activiteiten van het afgelopen schooljaar.

De MR heeft 4 leden, twee namens de ouders en twee namens de leerkrachten. De oudergeleding van de MR neemt minimaal 2 jaar zitting en wordt gekozen uit en door ouders van ingeschreven leerlingen. De personeelsgeleding MR bestaat uit aangestelde leerkrachten.

Oudergeleding:
Louis van der Zwet (vader Florian groep 4)
Karin Ax (moeder Roan groep 4 en Ferre groep 1)

Leerkrachtgeleding:
Natasja Middelkoop (leerkracht groep 3-4-5)
Karin Witteman (leerkracht groep 1-2)

IMG_2404
MR september 2016 vlnr Natasja Middelkoop/leerkracht 3-4-5, Karin Witteman/leerkracht 1-2, Louis van der Zwet/ vader van Florian uit groep 4 en Karin Ax, moeder van Roan uit groep 4 en Ferre uit groep 1.

De oudergeleding van de MR is de spreekbuis van de ouders. Je kunt altijd bij hen terecht met vragen en/of problemen. Dit kan zowel persoonlijk als via de mail: mr.demeent@outlook.com.

De komende vergadering zijn op:

  • Algemene MR vergadering 29 maart 2016
  • Algemene MR vergadering mei 2016 (nog te plannen)

De notulen van de vorige vergaderingen:

Notulen MR overleg 17 januari 2017
Notulen MR overleg 5 oktober 2016
Notulen MR overleg 24 mei 2016
Notulen MR overleg 29 maart 2016

Jaarverslag MR 2016-2017
Jaarverslag MR 2015-2016
Jaarverslag MR 2014-2015
Jaarverslag MR 2012/2013

De MR is ook betrokken geweest bij een aantal andere bijeenkomsten:

Verslag Ouderavond 25 oktober 2016
Verslag Ouderavond 21 april 2016
Verslag Ouderavond 26 januari 2016
Verslag conferentie Basisburen 10-11-2015

Verslag Bijeenkomst Mark van der Pol 9 december 2015
Bijeenkomst kleine scholen 11 januari 2016