Ziekte, verzuim en verlof

Ziekmelding
Mocht uw kind verhinderd zijn de school te bezoeken, laat dit dan vóór schooltijd telefonisch weten. Als uw kind niet op school is en we hebben geen bericht van verhindering gekregen dan neemt de groepsleerkracht contact met u op.

Verlof buiten de vakantie
Leerlingen zijn leerplichtig en vallen dus onder de leerplichtwet. Het is aan de schoolleider van de school, in samenwerking met de leerplichtambtenaar, om er op toe te zien dat die wet ook wordt nageleefd. Er is altijd een aantal omstandigheden waaronder toestemming gegeven kan worden de school te verzuimen.

Extra verzuim is alleen mogelijk bij:

 1. huwelijk binnen de familie
 2. een sterfgeval binnen de familie
 3. geboorte of adoptie binnen het gezin
 4. het bijwonen van een ambtsjubileum binnen de familie
 5. het bijwonen van een huwelijksjubileum binnen de familie
 6. ernstige ziekte binnen het gezin
 7. andere gewichtige omstandigheden

In alle gevallen punt 1 t/m 7 moet er gebruik gemaakt worden van een aanvraagformulier dat op school aanwezig is, of te vinden op onze website. Extra verlof moet ruim van tevoren aangevraagd worden, noodgevallen uitgezonderd. Kinderen die onterecht ziek gemeld worden, moeten door de schoolleiding aan de leerplichtambtenaar doorgegeven worden.

pdf Verlofaanvraag De Meent

Extra vakantieverlof
In de herziene leerplichtwet is het verlof in verband met vakantie geregeld in artikel 13a. Vakantie is op zich geen reden om verlof te geven buiten de reguliere schoolvakanties, ook al is deze vakantie buiten het hoogseizoen goedkoper of minder druk. De enige reden om vakantieverlof buiten de reguliere schoolvakanties te verlenen is, dat de leerling door het specifieke beroep van de ouders, zonder dit verlof in de reguliere vakantie niet op vakantie kan gaan. Er is dan sprake van een compensatie van de zomervakantie, die slechts voorafgaand aan de zomervakantie gerealiseerd mag worden. Bovendien moeten de ouders kunnen aantonen dat zij om redenen van hun beroep niet in de reguliere zomervakantie op vakantie kunnen gaan (verklaring werkgever ). Alle andere vakanties (wintersport, herfstvakantie en dergelijke) komen niet voor compensatie in aanmerking.
De namen van afwezige, maar niet-ziekgemelde, kinderen worden doorgegeven aan de ambtenaar leerplichtzaken.

Vervanging van leerkrachten
Maatregelen die genomen worden als een leerkracht ziek is:

  1. Vervangende leerkracht zoeken
  2. Interne oplossing: opsplitsen / samenvoegen
  3. Andere taken opofferen: schoolleider-en IA-taken

Wanneer het bovenstaande allemaal niet lukt, is de school genoodzaakt om de kinderen naar huis te sturen. Houdt u er a.u.b. rekening mee dat u een opvangadres heeft voor uw kind.